Sociale dienst > Financiële dienstverlening > Welzijn

FINANCIËLE DIENSTVERLENING SOCIAAL HUIS JABBEKE



Het is de wettelijke opdracht van het OCMW eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Het beschikken over een voldoende hoog inkomen is hierbij een cruciale vereiste. Binnen dit kader worden vanuit het OCMW volgende vormen van financiële steunverlening georganiseerd:

 LEEFLOON EN HET RECHT OP MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE 

Het OCMW is wettelijk verantwoordelijk voor het waarborgen van het recht op maatschappelijke integratie. In de praktijk gebeurt dit meestal door het toekennen van leefloon.

 AANVULLENDE FINANCIËLE STEUN 

In een aantal situaties kan het OCMW aanvullende financiële steun goedkeuren. Het betreft hier vormen van aanvullende steunverlening die voor de klant niet wettelijk afdwingbaar zijn en waarbij iedere aanvraag individueel behandeld wordt. Ook gelden voor iedere vorm van steun specifieke regels.

 TUSSENKOMST BORGSTELLING 

Voor bejaarden met onvoldoende inkomsten om hun verblijfskosten in een rust- en verzorgingstehuis te betalen kan het OCMW de verblijfskosten geheel of gedeeltelijk ten laste nemen. Dit kan enkel gebeuren voor mensen die vóór hun opname in een instelling in het bevolkingsregister van de gemeente Jabbeke waren ingeschreven.

 VOORSCHOTTEN 

Het OCMW staat in voor de uitbetaling van voorschotten op sociale uitkeringen, waarvan de uitbetaling als gevolg van allerlei omstandigheden vertraging opgelopen heeft.

 AANVULLENDE TOELAGE MANTEL- EN THUISZORG 

Dit is een toelage voor diegenen die in het kader van de Vlaamse zorgverzekering genieten van een premie voor mantel- en thuiszorg en die geheel of gedeeltelijk thuis verzorgd worden en gedomicilieerd zijn in Jabbeke en die daarenboven voldoen aan de inkomensvoorwaarden om te genieten van de verhoogde tegemoetkomingen in het kader van de verzekering geneeskundige verzorging. De toelage betreft een aanvullende gemeentelijke premie van 15 euro per maand bovenop de premie ontvangen in het kader van de Vlaamse zorgverzekering. Om deze premie te bekomen vult je het aanvraagformulier in en bezorgt u dit samen met het bewijs dat u de premie geniet van de Vlaamse Zorgverzekering en uw recentste aanslagbiljet van de personenbelasting van alle gezinsleden, aan het OCMW.