Leven > Ondernemen > Middenstand > Marktkramers & foorreizigers

MARKTKRAMERS/FOORREIZIGERS

 VASTE STANDPLAATS OP DE WEKELIJKSE MARKT AANVRAGEN 

Onderstaande informatie is een uittreksel uit het gemeentelijk reglement openbare markt, goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 14 juni 2010.

Wanneer een standplaats vrijkomt die per abonnement toegewezen wordt, zal het college van burgemeester en schepenen deze vacature bekendmaken via publicatie van een kennisgeving. Deze kennisgeving zal gebeuren door middel van een bericht aangeplakt aan het gemeentelijk infobord en/of via de website. De aangeduide marktleider zal contact opnemen met de bonden van de marktkramers om de vacature bekend te maken. De kandidaturen kunnen ingediend worden na een melding van vacature of op elk ander tijdstip.

 LOSSE STANDPLAATS OP DE WEKELIJKSE MARKT AANVRAGEN 

Onderstaande informatie is een uittreksel uit het gemeentelijk reglement openbare markt, goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 14 juni 2010.

De toewijzing van losse standplaatsen voor de markt gebeurt door de aangeduide marktleider volgens de chronologische volgorde van aankomst op de markt en in voorkomend geval per specialisatie. Wanneer de volgorde van aankomst op de markt tussen twee of meerder kandidaten niet kan worden uitgemaakt, gebeurt de toekenning van de standplaats bij loting. De houder van de machtiging als werkgever moet bij de toewijzing van de standplaats aanwezig zijn.

 BRADERIEËN, AVOND- EN ROMMELMARKTEN 

Onderstaande informatie is een uittreksel uit het gemeentelijk reglement openbare markt, goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 14 juni 2010.

Een standplaats op de openbare markt kan enkel toegewezen worden aan de natuurlijke personen die voor eigen rekening een ambulante activiteit uitoefenen houders van een 'machtiging als werkgever' en rechtspersonen die dezelfde activiteit uitoefenen. De standplaatsen worden toegekend door tussenkomst van een persoon, verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de vennootschap die houder is van de 'machtiging als werkgever'. De standplaatsen kunnen occasioneel ook toegewezen worden aan de verantwoordelijken van verkoopsacties zonder commercieel karakter. Hiervoor dienen zij toelating te vragen bij het college van burgemeester en schepenen om op het grondgebied te mogen verkopen. Na goedkeuring dienen zij contact op te nemen met de aangeduide marktleider van de betrokken markt om een standplaats op de markt te krijgen.

 STANDPLAATS OP DE KERMIS AANVRAGEN 

Onderstaande informatie is een uittreksel uit het gemeentelijk reglement kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie, goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 14 juni 2010.

Als kermis wordt beschouwd elke manifestatie ingericht of voorafgaand toegelaten door de gemeente om, op vastgestelde plaatsen en tijdstippen, de uitbaters van kermisattracties of van vestigingen van kermisgastronomie, die er producten of diensten aan de consument verkopen, samen te brengen. Als kermisactiviteit wordt beschouwd elke verkoop, te koop aanbieding of uitstalling met het oog op de verkoop van diensten aan de consument

 AMBULANTE HANDEL 

Onderstaande informatie is een uittreksel uit het gemeentelijk reglement met betrekking tot ambulante handel, goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 14 juni 2010.

Eenieder die een standplaats wenst in te nemen op één of meerdere van de vermelde plaatsen in artikel 1 moet voldoen aan de voorwaarden en is onderworpen aan een voorafgaande machtiging. De aanvragen worden gericht aan het college van burgemeester en schepenen van en te 8490 Jabbeke bij een ter post aangetekend schrijven met ontvangstmelding.