ERKENNING EN SUBSIDIËRING VAN DE CENTRA VOOR KORTVERBLIJF VOOR OUDEREN
Inhoud


De Vlaamse overheid is bevoegd voor de programmatie, het toezicht, de erkenning en de subsidiëring van de centra voor kortverblijf in Vlaanderen en Brussel. Een centrum voor kortverblijf biedt tijdelijk verzorging en opvang aan ouderen.

Voorwaarden


Erkenning

  • Zorg en Gezondheid berekent de programmatie, die aangeeft hoeveel zorginstellingen van elk type nodig zullen zijn per gemeente. Een centrum voor kortverblijf kan pas een erkenning krijgen, als de aangevraagde capaciteit of de wijziging van capaciteit van een voorziening past binnen de programmatie. U moet daarvoor een planningsvergunning aanvragen bij Zorg en Gezondheid.
  • Zorg en Gezondheid erkent de centra voor kortverblijf. Het centrum moet aan een aantal erkenningsvoorwaarden voldoen.

Subsidiëring

  • Een centrum voor kortverblijf ontvangt, samen met het woonzorgcentrum waartoe het behoort, via de basistegemoetkoming voor zorg die het woonzorgcentrum per bewoner per dag factureert aan de zorgkas van de bewoner in kwestie, een tegemoetkoming voor de zorg voor die bewoner.
  • Centra voor kortverblijf met een bijkomende erkenning oriënterend kortverblijf ontvangen jaarlijks een bijkomende subsidie.

Procedure


Een centrum voor kortverblijf is verbonden aan een woonzorgcentrum. Alle nodige formulieren en informatie over de aanvraagprocedure voor een erkenning als woonzorgcentrum kunt u terugvinden op de website van Zorg en Gezondheid.De inspectie van centra voor kortverblijf gebeurt door het agentschap Zorginspectie. Zorg en Gezondheid baseert zich op die inspecties voor het al dan niet toekennen, inkorten of opheffen van de erkenning.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Regelgeving


Financiering:
  • Decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Afdeling Zorginspectie WGF
Agentschap Zorg en Gezondheid

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Subsidies voor investeringen in welzijns- en gezondheidsvoorzieningen