32660 – OMGEVING: bekendmaking beslissing over een aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2024003767 - Vlamingveld 14C en 14B - renovatie en uitbreiding van een atletiekpiste Beslissing over de omgevingsaanvraag 

Gemeente Jabbeke heeft een aanvraag ingediend voor
 • stedenbouwkundige handelingen
Kort omschreven gaat de aanvraag over de renovatie en uitbreiding van een atletiekpiste.

De aanvraag heeft als adres Vlamingveld 14C - 14B met kadastrale ligging 1ste afdeling, sectie B nrs. 0666 D, 0666 E, 0698 W, 0695 H.

De deputatie heeft op 21-03-2024 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 28-03-2024 tot 28-04-2024 ter inzage

 U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing 

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvor-ming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift:
 • Bij voorkeur digitaal via het omgevingsloket via het het inzageloket
 • per aangetekende brief of via afgifte ontvangstbewijs aan het DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwik-keling, omgevingsplanning en –projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel
 • (wanneer de aanvraag uitsluitend betrekking heeft op kleinhandelsactiviteiten)
  per aangetekende brief of via afgifte ontvangstbewijs aan het Agentschap Innoveren en Ondernemen, Koning Albert II-laan 35 bus 12, 1030 Brussel
 • (wanneer de aanvraag uitsluitend betrekking heeft op vegetatiewijzigingen)
 • per aangetekende brief of via afgifte ontvangstbewijs aan het Agentschap voor Natuur en Bos, Havenlaan 88 bus 75, 1000 Brussel
Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de Vlaamse Regering bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren.
 1. Dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op (de datum van de eerste dag van de aanplakking van de beslis-sing). Deze dag is niet inbegrepen.
 2. Bezorg gelijktijdig via het omgevingsloket, bij aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs een afschrift van uw beroepschrift aan:
  • de vergunningsaanvrager. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing
  • het college van burgemeester en schepenen van Jabbeke, Dorpsstraat 3, 8490 Jabbeke
  • de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries
 3. Vermeld in uw beroepschrift het volgende:
  • uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek
  • de volgende referentie: OMV_2024003767
  • de redenen waarom u beroep aantekent
  • een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning
  • of u gehoord wenst te worden.
 4. Stort een een dossiertaks van 100 euro op het volgende rekeningnummer IBAN BE21 0910 1313 1203 – BIC GKCCBEBB van de provincie met als referentie “beroep omgevingsvergunning (OMV_2024003767)” en voeg het beta-lingsbewijs toe aan uw beroepschrift.
De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 52 en volgende van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015. Lees ze grondig na.