32608 – OMGEVING: bekendmaking beslissing over een aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2023146192 - Aartrijksesteenweg 72 - functiewijziging en herbouwen van een landelijke eengezinswoning met bijgebouwen Beslissing over de omgevingsaanvraag 

Monbaliu Bart heeft een aanvraag ingediend voor
 • stedenbouwkundige handelingen
 • de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit
Kort omschreven gaat de aanvraag over functiewijziging en herbouwen van een landelijke eengezinswoning met bijgebouwen.

De aanvraag heeft als adres Aartrijksesteenweg 72 met kadastrale ligging 1ste afdeling, sectie C nrs. 0773 A, 0773 C, 0729 B 2, 0774 A.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 11/03/2024 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 21/03/2024 tot 20/04/2024 ter inzage

 U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing 

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvor-ming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift:
 • Bij voorkeur digitaal via het omgevingsloket via het het inzageloket
 • per aangetekende brief of via afgifte ontvangstbewijs aan de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Provincie-huis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries
Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de deputatie bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren.
 1. bij voorkeur digitaal via het omgevingsloket via het het inzageloket . Bezorg gelijktijdig via het omgevingsloket, bij aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs een afschrift van uw beroepschrift aan:
  • de vergunningsaanvrager. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing
  • het college van burgemeester en schepenen van Jabbeke, Dorpsstraat 3, 8490 Jabbeke
 2. Vermeld in uw beroepschrift het volgende:
  • uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek
  • de volgende referentie: OMV_2023146192
  • de redenen waarom u beroep aantekent
  • een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning
  • of u gehoord wenst te worden.
 3. Stort een een dossiertaks van 100 euro op het volgende rekeningnummer IBAN BE21 0910 1313 1203 – BIC GKCCBEBB van de provincie met als referentie “beroep omgevingsvergunning (OMV_2023146192)” en voeg het beta-lingsbewijs toe aan uw beroepschrift.
De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 52 en volgende van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015. Lees ze grondig na.