Omgeving > Vergunningen & attesten > Bouwen & verbouwen

VERGUNNINGEN EN ATTESTEN RUIMTELIJKE ORDENING AANVRAAG DIGITAAL KADASTER 

Via de website www.myminfin.be kunt u vanaf heden digitale aanvragen van uittreksels uit de kadastrale percelenplannen met evenueel een kadastrale legger en lijsten van eigenaars en aanpalenden aanvragen. Via dit document kunt u stap voor stap bekijken hoe het geheel in zijn werk gaat.

 BOUWVERGUNNING 

De algemene regel stelt dat wanneer je werken uitvoert, bv. bouwen, slopen, graven, bomen uitdoen,… een stedenbouwkundige vergunning nodig is. Je moet niet voor alles een stedenbouwkundige vergunning aanvragen. Naast de algemene reglementering, gelden de bepalingen van ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP), BPA's, verkavelingen en van de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening op het bouwen, verkavelen en op de beplantingen. Neem contact op met de dienst ruimtelijke ordening om te weten welke specifieke voorschriften voor jou van toepassing zijn.

Het ingevulde aanvraagformulier stuur je aangetekend naar het College van Burgemeester en Schepenen, Dorpsstraat 3 te 8490 Jabbeke of geef je af tegen ontvangstbewijs bij het Agentschap Ruimte en Erfgoed (bijzondere procedure door publiekrechtelijke personen).

Om te weten wat je moet meebrengen, kun je de dossiersamenstelling van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning en het model verklarende nota architect raadplegen.

Werken waarvoor geen vergunning nodig is, mag je enkel uitvoeren als ze niet strijdig zijn met geldende reglementeringen (stedenbouwkundige verordeningen of verkavelingsverordeningen, ruimtelijke uitvoeringsplannen, bijzondere plannen van aanleg, voorschriften van verkavelingsvergunningen). Ook de regelgeving van burgerlijk wetboek, monumenten en landschappen, enz. moet je respecteren. Raadpleeg de lijst van werken waarvoor een vergunning of melding vereist is.

 STEDENBOUWKUNDIGE MELDING 

Voor het bouwen of verbouwen heb je in principe een stedenbouwkundige vergunning nodig, maar voor sommige werken of handelingen geldt alleen een meldingsplicht. Andere werken of handelingen zijn zelfs vrijgesteld van de stedenbouwkundige vergunning of meldingsplicht.

Alleen wanneer de voorgenomen werken of handelingen niet strijdig zijn met voorschriften van een BPA, een RUP, een verkavelingsvergunning en/of een verordening of andere regelgeving kom je in aanmerking voor melding en vrijstelling.

Wil je weten of de geplande werken in aanmerking komen als 'melding' neem dan contact op met de dienst Ruimtelijke Ordening. Een medewerker zal je wegwijs maken in de procedure. 

 STEDENBOUWKUNDIG ATTEST 

Om een stedenbouwkundig attest aan te vragen heb je geen architect nodig. Je moet ook geen eigenaar van de betrokken grond zijn. Je krijgt het attest op basis van een door jou opgemaakt schetsontwerp. Zo kan je zonder veel kosten en zonder risico meer zekerheid verkrijgen over de bouwmogelijkheden op een bepaald perceel. Je kunt het formulier downloaden op de website Omgevingsloket Vlaanderen.

 STEDENBOUWKUNDIG UITTREKSEL 

Een stedenbouwkundig uittreksel bevat inlichtingen uit het plannen- en vergunningenregister voor een bepaald perceel. Een stedenbouwkundig uittreksel moet je toevoegen aan de akten en overeenkomsten over onroerende goederen (vastgoed). Notarissen, vastgoedmakelaars en particulieren kunnen een stedenbouwkundig uittreksel aanvragen.

Het uittreksel vermeldt:

  • of er stedenbouwkundige vergunningen zijn verleend
  • welke verordeningen en plannen van toepassing zijn
  • of er sprake is van erfdienstbaarheid of bouwovertredingen
  • in welke inventarissen het goed is opgenomen
  • enzovoort……

De aanvraag die schriftelijk, via mail of ter plaatse gebeurt moet vergezeld zijn van een uittreksel uit de kadastrale legger en een kopie van het kadastraal perceelplan.

 VERKAVELINGSVERGUNNING 

Je hebt een verkavelingsvergunning nodig als je grond vrijwillig wil verdelen in twee of meer kavels (percelen) om één of meerdere kavels (percelen) te verkopen als bouwgrond voor woningen. Bij stedenbouwkundige vergunningen voor bouwprojecten en verkavelingsvergunningen kan het stadsbestuur verplichtingen opleggen om de bouw van een bepaald percentage sociale woningen over het grondgebied van de gemeente te garanderen (sociale last).

.Wanneer het bouwrijp maken van een perceel gepaard gaat met het kappen van bomen of ontbossing, kan het Agentschap Natuur en Bos compensatiemaatregelen opleggen.

Als privépersoon dien je een aanvraag in bij de dienst ruimtelijke ordening, die je dossier al dan niet ontvankelijk en volledig verklaart. Binnen de 150 dagen na deze verklaring neemt het gemeentebestuur een beslissing omtrent de aanvraag en brengt je hiervan op de hoogte.

Binnen een verkaveling moet alle infrastructuur en nutsvoorzieningen aanwezig zijn. Als deze ontbreken, moet de verkavelaar de aanleg ervan bekostigen. In de vergunning kunnen hierover voorwaarden worden opgenomen. Voor de verkoop van de percelen moet je als verkavelaar alle bovenvermelde voorzieningen uitvoeren of hiertoe een financiële waarborg stellen.

Men kan pas bouwen op de percelen na de effectieve uitvoering van de infrastructuur en nutsvoorzieningen.

Voor de opmaak van plannen kan je beroep doen op een architect, bouwkundig tekenaar of landmeter. 

 STEDENBOUWKUNDIGE INLICHTING 

Met vragen over wat je wel en niet mag doen bij bouwen of verbouwen ga je naar de dienst ruimtelijke ordening. Je komt er te weten of je de geplande werken met een bouwvergunning moet uitvoeren of dat een melding volstaat of dat je kan genieten van een vrijstelling.

Wie een complexer bouwproject plant en vooraf wil weten of het kans maakt om vergund te worden, kan een afspraak maken met de bevoegde ambtenaar van de dienst ruimtelijke ordening. Een voorbespreking zal de vergunningsprocedure vlotter doen verlopen.

Breng over de geplande werken een aantal foto's, de plannen, een schets en of andere documentatie mee.