Bestuur > Beleid > Gemeentesubsidies en -toelagen

Gemeentesubsidies en -toelagen
Indien er geen specifieke aanvraagformulieren zijn, kan de toelage schriftelijk aangevraagd worden via het college van burgemeester en schepenen, dorpsstraat 3 te 8490 Jabbeke of via het emailadres gemeentehuis@jabbeke.be.

Raadpleeg HIER de toekenning van de subsidies voor het werkjaar 2021-2022.

GEMEENTELIJKE SUBSIDIES EN TOELAGEN AAN INWONERS

    GEMEENTELIJKE TOELAGEN AAN INWONERS

GEMEENTELIJKE SUBSIDIES EN TOELAGEN AAN VERENIGINGEN

    GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR JEUGDWERKINITIATIEVEN
    GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT KADERVORMING
    GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT PROJECTWERKING/EXPERIMENTEEL JEUGDWERK
    GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT KAMPVERVOER TEN BEHOEVE VAN HET JEUGDWERK
    GEMEENTELIJK REGLEMENT OP DE ORGANISATIE VAN SPEELSTRATEN
    GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT WEGBERMADOPTIE DOOR VERENIGINGEN
    GEMEENTELIJK FUIF- EN EVENEMENTENCHARTER
    GEMEENTELIJKE SUBSIDIE N.A.V. DE ORGANISATIE VAN KERMISSEN
    GEMEENTELIJKE SUBSIDIEREGLEMENT VOOR SOCIO-CULTURELE EN CULTURELE VERENIGINGEN
    GEMEENTELIJKE SUBSIDIEREGLEMENT VOOR SPORTVERENIGINGEN
    GEMEENTELIJKE SUBSIDIEREGLEMENT VOOR SPORTVERENIGINGEN - BREED PUBLIEK
    GEMEENTELIJKE SUBSIDIEREGLEMENT VOOR SPORTVERENIGINGEN - IMPULSSUBSIDIE
    GEMEENTELIJKE SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ACTIVITEITEN GERICHT OP PERSONEN MET EEN BEPERKING
    GEMEENTELIJKE SUBSIDIEREGLEMENT VOOR JUBILERENDE VERENIGINGEN

GEMEENTELIJKE REGLEMENTEN LEEFMILIEU

    GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR DE BETOELAGING VAN AANLEG EN ONDERHOUD VAN VEEDRINKPOELEN
    GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR VERBETERINGS-, AANPASSINGS- EN RENOVATIEPREMIES
    SUBSIDIEREGLEMENT ADOPTIE WEGBERMEN DOOR VERENIGINGEN
    GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR DE BETOELAGING VAN AANLEG EN ONDERHOUD VAN KLEINE LANDSCHAPSELEMENTEN
    GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT HERNIEUWBARE ENERGIE EN ENERGIEBESPARING
    GEMEENTELIJK PREMIEREGLEMENT VOOR WATERZUIVERINGSINSTALLATIES
    GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT BETREFFENDE NESTGELEGENHEDEN VOOR ZWALUWEN

GEMEENTELIJKE AANVRAAGFORMULIEREN SUBSIDIES EN TOELAGEN

    AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE SUBSIDIES EN TOELAGEN AAN INWONERS
    GEMEENTELIJK AANVRAAGFORMULIER VOOR DE TOEKENNING JEUGDWERKSUBSIDIES
    GEMEENTELIJK AANVRAAGFORMULIER JEUGDWERKSUBSIDIES
    GEMEENTELIJK AANVRAAGFORMULIER TUSSENKOMST KADERVORMING
    GEMEENTELIJK AANVRAAGFORMULIER VOOR HET KAMPVERVOER TEN BEHOEVE VAN HET JEUGDWERK
    GEMEENTELIJK AANVRAAGFORMULIER VOOR DE ORGANISATIE VAN EEN SPEELSTRAAT
    GEMEENTELIJK AANVRAAGFORMULIER VOOR EEN FISCAAL ATTEST
    GEMEENTELIJK AANVRAAGFORMULIER VOOR DE AFWIJKING OP DE WETTELIJKE GELUIDSNORMEN
    GEMEENTELIJK AANVRAAGFORMULIER VOOR DE ORGANISATIE VAN EVENEMENTEN
    GEMEENTELIJKE AANVRAAGFORMULIER VOOR SOCIO-CULTURELE EN CULTURELE VERENIGINGEN
    GEMEENTELIJKE AANVRAAGFORMULIER VOOR SPORTVERENIGINGEN
    GEMEENTELIJKE AANVRAAGFORMULIER VOOR SPORTVERENIGINGEN - VERENIGINGEN
    GEMEENTELIJKE AANVRAAGFORMULIER VOOR SPORTVERENIGINGEN - BREED PUBLIEK
    AANVRAAGFORMULIER BETOELAGING VAN AANLEG EN ONDERHOUD VAN VEEDRINKPOELEN
    GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR VERBETERINGS-, AANPASSINGS- EN RENOVATIEPREMIES
    AANVRAAGFORMULIER ADOPTIE WEGBERMEN DOOR VERENIGINGEN
    AANVRAAGFORMULIER BETOELAGING VAN AANLEG EN ONDERHOUD VAN KLEINE LANDSCHAPSELEMENTEN
    AANVRAAGFORMULIER HERNIEUWBARE ENERGIE EN ENERGIEBESPARING
    AANVRAAGFORMULIER INDIVIDUELE WATERZUIVERINGSINSTALLATIES
    AANVRAAGFORMULIER BETREFFENDE NESTGELEGENHEDEN VOOR ZWALUWEN
    GEMEENTELIJKE SUBSIDIEREGLEMENT VOOR DE TUSSENKOMST IN DE ADMINISTRATIEVE VERPLICHTINGEN VAN STARTENDE BEDRIJVEN