Leven > Veiligheid / Preventie > Noodplanning

NOODPLANNEN
noodplannen

Bij de melding van een noodsituatie schieten meteen een aantal diensten in gang. Een (dreigende) noodsituatie is een gebeurtenis die schadelijke gevolgen heeft veroorzaakt of kan veroorzaken. Dit kan bijvoorbeeld een overstroming, watersnood, een spoorwegongeval, een zwaar verkeersongeval, ontploffing, brand of instorting zijn. De interventie vereist een coördinatie van verschillende diensten om de noodsituatie op te lossen of de gevolgen ervan te beperken.

 NOODPLANNING 

Het gemeentebestuur en de hulpverleners in Jabbeke werken samen om haar inwoners en bezoekers zo goed mogelijk te beschermen tegen alle vormen van onheil. Deze samenwerking is vastgelegd in het Algemeen Nood- en Interventieplan (kortweg ANIP). De noodplanning voorziet coördinatieactiviteiten en -mechanismen bij een noodsituatie. Het ANIP van de stad omvat:

 • Een basisplan - Dit plan bevat procedures voor alarmering, coördinatie en te nemen maatregelen per discipline. Dit document kan je vrij raadplegen

 • Een deel met bijlagen - Dit deel bevat belangrijke informatie voor organen en personen vermeld in het ANIP en voor de eigenlijke hulpverleners.

 DISCIPLINES 

Bij noodsituaties zijn er vijf disciplines die het onheil moeten verhelpen. Elke discipline heeft een geheel van opdrachten dat moet worden uitgevoerd.

 • Discipline 1 - De hulpverleningsoperaties van de brandweer

  • Noodsituaties beheersen, risico's uitschakelen

  • Branden blussen, bressen dichten en maatregelen nemen om verergering te voorkomen

  • Opsporen, bevrijden, helpen, redden, in veiligheid brengen van personen in gevaar

  • Personen en goederen opeisen in functie van de uitvoering van de opdrachten

 • Discipline 2 - Medische sanitaire en psychosociale hulp

  • De medische keten oprichten (alarmering, verkenning, evaluatie,…)

  • Toedienen van zorgen aan slachtoffers en betrokken personen

  • Beheer van ambulances ter plaatse, vervoer van slachtoffers

  • Oprichti ng van een oproepcentrum voor slachtoffers, familie en naasten

  • Opvang in een opvangcentrum

 • Discipline 3 - Het politioneel beheer van de plaats van de noodsituatie

  • Openbare orde handhaven en herstellen

  • Kennis geven en toezicht uitoefenen op de schuilmaatregelen voor de bedreigde bevolking

  • Toegangs- en evacuatiewegen vrijhouden

  • Perimeters instellen

 • Discipline 4 - Logistieke steun (door de operationele secties van de civiele bescherming)

  • Versterking van personeel en materiaal verzekeren

  • Verlenen van speciale reddings- en hulpverleningsmaterialen

  • Werken uitvoeren

  • Levensmiddelen en drinkwater voorzien voor slachtoffers en hulpverleners

 • Discipline 5 - Het informatiebeheer

  • Bevolking informeren over wat gaande is en richtlijnen geven over voorzorgsmaatregelen

  • Informatie bijstellen in functie van de ontwikkeling en het verloop van de noodsituatie

  • Maatregelen afkondigen bij terugkeer naar de normale situatie

 FASEN 

Bij een grote noodsituatie wordt bepaald onder welke fase ze valt. De bepaling van de fase wordt voorafgegaan door een operationele coördinatie tussen de optredende interventiediensten.

 • Fase 1 - De gemeentelijke fase - De burgemeester beheert de interventies van de hulpdiensten en kondigt deze fase af op basis van de informatie van de optredende interventiediensten.

 • Fase 2 - De provinciale fase - Deomvang van de noodsituatie vereist het beheer door de gouverneur of de gevolgen van de noodsituatie overschrijden het grondgebied van de gemeente. De gouverneur kondigt deze fase af.

 • Fase 3 - De federale fase - Het beheer van de noodsituatie gebeurt op nationaal niveau. De Minister van Binnenlandse Zaken kondigt deze fase af. De afkondiging van een fase is een beleidsbeslissing. Hieronder vind je enkel de hulpverlening op gemeentelijk niveau.

 ORGANISATIE VAN DE NOODPLANNING 

Bij de organisatie van de noodplanning wordt gewerkt met verschillende operationele cellen:

 • De Veiligheidscel - Dit is een denkcel die haar werkzaamheden ontplooit voor (en niet tijdens) een gebeurtenis. De Veiligheidscel is samengesteld uit de burgemeester, de ambtenaar belast met de noodplanning en de vertegenwoordigers van de disciplines.

 • Het Coördinatiecomité - Dit comité staat de administratieve overheid bij in het bepalen van de methodes en de middelen nodig voor de evaluatie en het beheer van de noodsituatie. Het comité is samengesteld uit de burgemeester, de amtbenaar belast met de noodplanning en de directeurs van de vijf disciplines.

 • De Commandopost Operaties - De commandopost verzorgt de operationele coördinatie op de plaats van de noodsituatie met de brandweerofficier als verantwoordelijke. De post neemt de coördinatie van de multidisciplinaire hulpverlening op zich. Ze draagt de verantwoordelijkheid van de beleidscoördinatie in afwachting van de installatie van een coördinatiecomité.