VERKIEZINGENAl wie ingeschreven is op XX/XX/20XX in de bevolkingsregisters van Jabbeke, moet in Jabbeke gaan stemmen. Een adreswijziging na die datum betekent dat je nog in je vorige gemeente moet gaan stemmen. Europeanen die in België wonen, stemmen enkel voor het Europees Parlement en de Belgen in het Buitenland kunnen enkel voor de Kamer stemmen.

Aanvullende informatie over de verkiezingen wordt ten gepaste tijde hier bijgevoegd.

 OPROEPING 

Het nummer en adres van het stembureau staan vermeld op de oproepingsbrief die je ten minste vijftien dagen voor de verkiezingen in de bus krijgt. Neem je oproepingsbrief en je identiteitskaart mee naar het stembureau. Gelieve ook rekening te houden met het uur dat op de brief aangeduid staat.

Heb je geen oproepingsbrief ontvangen of de brief is verloren, haal dan een duplicaat bij de dienst bevolking in het gemeentehuis.

 GELDIG STEMMEN 

Om geldig te stemmen mag u per verkiezing slechts stemmen uitbrengen binnen één lijst. Dit kan:

 • Door uw stem uit te brengen in het vakje bovenaan een lijst (lijststem)

 • Door uw stem uit te brengen in het vakje naast de naam van één of meerdere kandidaten (naamstem)

Indien u tegelijkertijd een lijststem èn één of meerdere naamstemmen binnen deze lijst uitbrengt, dan wordt met de lijststem geen rekening gehouden. Brengt u stemmen (lijst- of naamstemmen) uit op verschillende lijsten, dan zal uw stem als ongeldig worden beschouwd en niet worden meegeteld.

 VOLMACHT 

In België geldt de stemplicht. Het is echter mogelijk dat u zich, om uiteenlopende redenen, op de dag van de verkiezingen niet naar het stembureau kan begeven om uw stem uit te brengen. In dat geval kan u toch stemmen door een volmacht te geven aan een andere kiezer.

In welke gevallen?

 • wegens ziekte of gebrekkigheid (deze onbekwaamheid wordt aangetoond door een medisch attest)

 • om beroeps- of dienstredenen (deze onmogelijkheid wordt aangetoond door een attest dat afgegeven wordt door uw werkgever)

 • om studieredenen (deze onmogelijkheid wordt aangetoond door een attest van de instelling waar u les volgt)

 • omwille van een verblijf in het buitenland wegens vakantie (deze onmogelijkheid wordt vastgesteld door de burgemeester van uw woonplaats (of zijn afgevaardigde, na overlegging van de nodige bewijsstukken, of, indien u een dergelijk bewijsstuk niet kan overleggen, op basis van een verklaring op eer bij de burgemeester)

 • omwille van de uitoefening van het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger, een toestand van vrijheidsbeneming of omwille van zijn geloofsovertuiging

Wie kan men aanwijzen?

U kan uw volmacht aan elke andere kiezer geven. Een kiezer mag slechts één volmacht hebben. Deze kiezer zal wel moeten gaan stemmen in het stembureau waar u als volmachtgever normaal gezien had moeten stemmen.

Een Belgische kiezer kan enkel een andere Belgische kiezer en geen onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie aanduiden als gevolmachtigde, aangezien deze niet voor de verkiezing van de Kamer en van het Gewest-/Gemeenschapsparlement mag kiezen. (Een kiezer die onderdaan is van een andere lidstaat van de Europese Unie mag daarentegen wel een Belgische kiezer aanduiden als gevolmachtigde).

Wat moet je als volmachtgever doen?

Als volmachtgever moet u vooreerst het volmachtformulier invullen. Het volmachtformulier vindt u op de site www.verkiezingen.fgov.be of kan u gratis verkrijgen bij uw gemeentehuis. Het formulier is eenvoudig in te vullen en er dient alleen een attest te worden toegevoegd. In alle gevallen kan u deze volmacht geven tot op de dag van de verkiezingen. Enkel in het geval u op vakantie vertrekt, moet u deze volmacht minstens 1 dag op voorhand geven.

Wat moet de volmachtdrager doen?
De volmachtdrager moet voor u gaan stemmen in het stembureau van de volmachtgever. Om de volmacht te kunnen gebruiken moet hij volgende documenten bij zich hebben:

 • het ingevuld en ondertekend volmachtformulier

 • het bijbehorend attest

 • zijn eigen oproepingsbrief

 • zijn eigen identiteitskaart

Het kan nuttig zijn voor de volmachtdrager dat hij ook beschikt over uw oproep om te weten naar welk stembureau hij moet gaan.