PALLIATIEF VERLOF
Inhoud


Als u palliatieve zorg wilt verstrekken aan ongeneeslijke zieke, terminale patiënt, kunt u 'palliatief verlof' nemen. Dat verlof is, naast verlof voor medische bijstand, ouderschapsverlof en verlof voor mantelzorg, een van de ‘thematische’ verloven. Dat zijn wettelijk vastgelegde verloven die u het recht geven om gedurende een bepaalde periode in uw loopbaan minder of niet te werken.

Voorwaarden


Verwar de thematische verloven niet met het tijdskrediet in de privésector of het Vlaams zorgkrediet in de openbare sector, want daarvoor zijn er andere regels en voorwaarden.

Voor wie?

De patiënt aan wie u palliatieve zorg verstrekt, hoeft geen gezins- of familielid te zijn.

Vorm

Tijdens uw palliatief verlof kunt u ofwel:
  • helemaal niet werken
  • halftijds werken
  • 4/5 werken.

Duur

Het palliatief verlof duurt een maand. U kunt die periode twee keer met een maand verlengen als u opnieuw een attest voorlegt.

Recht

Palliatief verlof is een recht: het kan u niet geweigerd worden en u hoeft er geen toestemming voor te krijgen van uw werkgever. Vanaf de datum van uw verlofaanvraag tot drie maanden na het einde van uw verlof bent u beschermd tegen ontslag.

Meer informatie

Neem voor meer informatie over palliatief verlof en de andere thematische verloven contact op met uw personeelsdienst, uw vakbond of uw plaatselijke RVA-kantoor of lees de brochure van de RVA.

Procedure


Wilt u palliatief verlof nemen, dan moet u uw werkgever vooraf schriftelijk op de hoogte brengen.U kunt het ouderschapsverlof zowel online als op papier aanvragen. Lees meer over de aanvraag van een thematisch verlof.Het palliatief verlof mag beginnen op de eerste dag van de week die volgt op de schriftelijke kennisgeving. Als de patiënt overlijdt voor het einde van uw palliatief verlof, kunt u kiezen of u uw verlof wilt uitdoen of het werk al eerder wilt hervatten.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Tijdens uw palliatief verlof krijgt u van de RVA een vervangingsinkomen van de RVA. Klik door naar ‘Thematische verloven’ en kies de sector die voor u van toepassing is.Boven op die federale premie hebt u mogelijk nog recht op een Vlaamse aanmoedigingspremie, op voorwaarde dat u in de privésector of de socialprofitsector werkt. U hebt alleen recht op een aanmoedigingspremie als u recht hebt op een uitkering van de RVA.

Links


Palliatief verlof (op RVA.be)

BevoegdeOverheidsdiensten


Federale overheid

AfleverendeDiensten


Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

Geografische ToepassingsgebiedenVerwante producten


Tijdskrediet