SUBSIDIE VOOR ECOLOGISCH EN VEILIG TRANSPORT (EVT)
Inhoud


Ondernemingen die investeren in maatregelen voor hun vrachtwagens die het transport van goederen over de weg veiliger en ecologischer maken, kunnen daarvoor een subsidie krijgen van de Vlaamse overheid.

Voorwaarden


Voor welke ondernemingen?

Om in aanmerking te komen voor deze subsidie, moet de onderneming voldoen aan bepaalde voorwaarden. De belangrijkste voorwaarden zijn dat de onderneming:
 • minstens 1 motorvoertuig (vrachtwagen of trekker) of samengesteld voertuig (trekker + oplegger/aanhangwagen) moet hebben
  • dat ingeschreven is in België
  • en bedoeld is of gebruikt wordt voor het vervoer van goederen over de weg
  • en waarvan het maximaal toegestane totaalgewicht (MTT) meer dan 3,5 ton bedraagt.
 • een exploitatiezetel moet hebben in het Vlaams Gewest (volgens de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO))
 • een aanvaarde rechtsvorm moet hebben.

Welke uitgaven komen in aanmerking?

De subsidie kan alleen gebruikt worden voor welbepaalde uitgaven die voorkomen op de officiële lijst van in aanmerking komende uitgaven. Het gaat om uitgaven voor onder meer:
 • rijassistentiesystemen die energiezuinig en verkeersveilig rijgedrag bevorderen, zoals een correctiesysteem bij onbedoelde verandering van rijstrook, een hulpsysteem bij het veranderen van rijstrook, een adaptieve snelheidsregelaar (ACC), een alcoholslot…
 • extra veiligheidsvoorzieningen die verder gaan dan wat de wet voorschrijft, bijvoorbeeld rijassistentie- en camerasystemen zoals aslastmeters, camerasystemen voor achterwaarts parkeren en rijden, remvertragers…
 • extra voorzieningen met een positieve impact op het milieu, zoals aerodynamische maatregelen die de luchtweerstand verminderen, geluids- en geruisarme banden, banden met optimale rolweerstand…
 • maatregelen die de efficiëntie bevorderen, met name systemen voor transportmanagement en vervoersplanning
 • maatregelen die de ergonomische vormgeving van de bestuurdersplaats bevorderen, met name airconditioningsystemen
 • maatregelen om diefstal te vermijden, zoals alarminstallaties, immobilisatiesystemen, beveiligingssystemen…
Sinds de aanvraag 2021 is een nieuwe lijst met gesteunde maatregelen en steunpercentages van kracht. Nieuw is dat een aantal maatregelen ook een toelichting hebben waaraan voldaan moet zijn.Onder uitgaven wordt verstaan de aankoop, huur of leasing van de in aanmerking komende diensten en goederen. De uitgaven (contracten of facturen) moeten betrekking hebben op vrachtwagens van meer dan 3,5 ton en dateren van na 1 januari 2017. De maatregelen kunnen zich op de vrachtwagen, trekker of oplegger/aanhangwagen bevinden.

Uitgaven die niet in aanmerking komen

 • uitgaven of maatregelen voor voertuigen die minder dan drie jaar in de onderneming aanwezig blijven
 • uitgaven voor maatregelen die wettelijk verplicht zijn
 • uitgaven voor maatregelen die de homologatie van het voertuig wijzigen en waarvoor geen nieuwe goedkeuring is gekregen
 • uitgaven die behoren tot de gewone bedrijfsuitgaven van de onderneming, niet-gespecialiseerde adviezen
 • installatiekosten.

Procedure


Wie?

Alleen de wettelijke vertegenwoordiger of gemandateerde van de onderneming kan een aanvraag indienen. Hebt u geen toegang tot het loket? Lees hoe u zich als ondernemer kunt aanmelden.

Hoe aanvragen?

 • U kunt de subsidie alleen digitaal aanvragen. Lees zeker de handleiding voor de steunaanvraag voordat u met uw aanvraag begint: die gidst u door de verschillende schermen van het loket.
 • U start de online aanvraagprocedure op de website van Agentschap Innoveren en Ondernemen: klik op de knop Aanvragen in de groene balk bovenaan (gebruik geen Microsoft Internet Explorer).
 • U hoeft geen facturen, leasingcontracten, huurcontracten, betalingsbewijzen, documentatie… op te laden. U moet wel alle documenten tot 5 jaar na steunaanvraag ter beschikking houden voor het geval dat VLAIO controles uitvoert.
 • U kunt een opgestarte aanvraag tijdelijk bewaren om die later verder aan te vullen en in te dienen, en dat zolang er budget is en uiterlijk tot de uiterste indiendatum (30 november 2023). Ook een ingediende aanvraag (status: in aanvraag) kunt u opnieuw in ontwerp (status: in opmaak) laten plaatsen (zolang ze niet al in uitbetaling is), zodat u gegevens kunt corrigeren of toevoegen en de aanvraag opnieuw kunt indienen. Neem daarvoor snel contact op met VLAIO via ecologischenveiligtransport@vlaanderen.be.
 • Een vrachtwagen/trekker kan maar één keer in aanmerking komen (en dus maar één keer opgegeven worden) voor de subsidie ecologisch en veilig transport. En per kalenderjaar kunt u maar één steunaanvraag doen. Bijgevolg komt een vrachtwagen/trekker maar in 1 kalenderjaar in aanmerking voor steun. Voertuigen die eerder in een gesteunde aanvraag zijn opgegeven, komen dus niet meer in aanmerking voor steun in een volgende aanvraag, ook niet voor de eventuele nieuwe eigenaar of leasenemer).

Deadline

 • Aanvragen voor 2023 kunnen ingediend worden zolang er budget is en uiterlijk tot en met 30 november 2023. Vanaf 2024 zal de steunmaatregel niet meer verdergezet worden.

Vervolg

 • Zodra de aanvraag correct is ingediend, krijgt de onderneming een ontvangstbevestiging op het opgegeven e-mailadres.
 • Bij een normale doorloop van het aanvraagdossier krijgt de onderneming binnen 2 maanden een mail met de beslissing en, in het geval van een goedkeuring, de mededeling dat de betalingsopdracht voor de aangevraagde subsidie is gegeven.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Financieel voordeel
Het steunpercentage is altijd maximaal 80% van de in aanmerking komende uitgaven.De subsidie bedraagt maximaal (exclusief btw en plaatsingskosten):
 • 100.000 euro per onderneming voor de steunaanvragen van 3 opeenvolgende kalenderjaren samen (steunaanvraag 2023 = steunperiode 2021-2022-2023).
 • 1.500 euro per vrachtwagen/trekker. Voor de steunaanvraag 2023 in 2023 is dat 1.500 euro per vrachtwagen/trekker. De steunmaatregel stopt na 2023.
De subsidie is vrijgesteld van vennootschapsbelasting op voorwaarde dat alle steun investeringssteun is en alle opgegeven uitgaven geboekt worden op het activa van de balans. De subsidie kan niet worden opgesplitst in een subsidie voor activa en voor niet-activa.

Regelgeving


Decreet van 16 maart 2012 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid.Besluit van de Vlaamse regering van 22 september 2017 houdende de regeling van subsidies aan ondernemingen voor uitgaven ter bevordering van ecologisch en veilig goederenvervoer.Besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2018 tot wijziging van artikel 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 september 2017 houdende de regeling van subsidies aan ondernemingen voor uitgaven ter bevordering van ecologisch en veilig goederenvervoer.Ministerieel besluit van 20 november 2017 houdende de regeling van subsidies aan ondernemingen voor uitgaven ter bevordering van ecologisch en veilig goederenvervoer.Ministerieel besluit van 11 januari 2019 tot wijziging van artikel 1 van het ministerieel besluit van 20 november 2017 houdende de regeling van subsidies aan ondernemingen voor uitgaven ter bevordering van ecologisch en veilig goederenvervoer.Ministerieel besluit van 24 augustus 2021 van de bijlage van het ministerieel besluit van 20 november 2017 houdende de regeling van subsidies aan ondernemingen voor uitgaven ter bevordering van ecologisch en veilig goederenvervoerMinisterieel besluit van 5 mei 2022 tot wijziging van de subsidiebedragen in artikel 1 van het ministerieel besluit van 20 november 2017 houdende de regeling van subsidies aan ondernemingen voor uitgaven ter bevordering van ecologisch en veilig goederenvervoerBesluit van de Vlaamse Regering van 7 juli 2023(externe link) tot wijziging en opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 september 2017 houdende de regeling van subsidies aan ondernemingen voor uitgaven ter bevordering van ecologisch en veilig goederenvervoer.

Links


Subsidie voor veilig en ecologisch transport (VLAIO.be)

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest