31633 - publicatiedatum 01/12/2022 - GEMEENTERAAD - BESLISSINGEN 28 NOVEMBER 2022

Bekendmaking in toepassing van artikel 285 decreet lokaal bestuur Beslissingen gemeenteraad Jabbeke – 28 november 2022


Aanwezig:
Voorzitter: Dhaese Annemieke
Burgemeester: Casteleyn Frank
Schepenen: Deprée Geert, Coudeville Claudia, Bourgois Chris, Vandenberghe Wim, Storme Paul
Raadsleden: Vanhessche Daniël, Acke Joël, Pollet Jan, Madoc Reinhart, Orbie Geert, Vermaut Han, Hendrickx Nadia, Hallemeersch Peter-Jan, Vandermeersch Carine, Vandenbroucke Ilse, Berton Piet, Vanden Broucke Marleen, Coudyzer Werner, Fourier Olivier, Loyson Siska
(wnd) Algemeen directeur: Goele Brouckaert
Afwezig of verontschuldigd: Afwezig of verontschuldigd: Bogaert Hendrik


 1. Goedkeuring verslag vorige zittingen
  Goedkeuring voor het verslag van de zitting van 7 november 2022.


 2. Politiereglementen - algemeen politiereglement wegverkeer - Stationsstraat - invoering tonnagebeperking
  In de Stationsstraat wordt, vanaf het rondpunt ter hoogte van huisnummer 57G (kruispunt met de Weststraat) tot aan huisnummer 1, een tonnagebeperking van 3,5 ton ingevoerd, uitgezonderd plaatselijke bediening en landbouwvoertuigen.


 3. Politiereglementen - algemeen politiereglement wegverkeer - invoeren zone 30 in woonwijken - ontwerp
  In bepaalde wijken en straten van Zerkegem, Jabbeke, Stalhille, Snellegem en Varsenare wordt een zone-30 ingevoerd.


 4. Politiereglementen - algemeen politiereglement wegverkeer - Vlamingveld - vrijetijdscentrum Jabbeke - invoeren tonnagebeperking
  Ter hoogte van Vlamingveld 40, net voor de bocht richting de parking van het vrijetijdscentrum, wordt een tonnagebeperking van 3,5 ton ingevoerd, uitgezonderd plaatselijke bediening.


 5. Intergemeentelijke samenwerking - Fluvius West - buitengewone algemene vergadering - 12 december 2022 - agenda
  Goedkeuring voor de agenda van de buitengewone algemene vergadering van Fluvius West op 12 december 2022, voor de voorgestelde statutenwijzigingen en voor het voorstel van partiële splitsing Fluvius West/IMEWO door overneming inzake de overgang van Fluvius West naar IMEWO van de activiteiten elektriciteit, openbare verlichting en de aandelen in de cv Publi-T verbonden aan de gemeente Jabbeke.


 6. Intergemeentelijke samenwerking - IMEWO - buitengewone algemene vergadering - 22 december 2022 - agenda
  Goedkeuring voor de agenda van de buitengewone algemene vergadering van IMEWO op 22 december 2022, voor de voorgestelde statutenwijzigingen en voor het voorstel van partiële splitsing Fluvius West/Imewo door overneming inzake de overgang van Fluvius West naar IMEWO van de activiteiten elektriciteit, openbare verlichting en de aandelen in de cv Publi-T verbonden aan de gemeente Jabbeke.


 7. Intergemeentelijke samenwerking - TMVW - buitengewone algemene vergadering - 16 december 2022 - agenda
  Goedkeuring voor de agenda van de buitengewone algemene vergadering van TMVW op 16 december 2022.


 8. Intergemeentelijke samenwerking - TMVS - buitengewone algemene vergadering - 13 december 2022 - agenda
  Goedkeuring voor de agenda van de buitengewone algemene vergadering van TMVS op 13 december 2022.


 9. Intergemeentelijke samenwerking - IVBO - buitengewone algemene vergadering - 14 december 2022 - 19 uur - agenda
  Goedkeuring voor de agenda van de buitengewone algemene vergadering van IVBO op 14 december 2022 om 19 uur.


 10. Intergemeentelijke samenwerking - IVBO - buitengewone algemene vergadering - 14 december 2022 - 20 uur - agenda
  Goedkeuring voor de agenda van de buitengewone algemene vergadering van IVBO op 14 december 2022 om 20 uur.


 11. Intergemeentelijke samenwerking - WVI - buitengewone algemene vergadering - 14 december 2022 - agenda
  Goedkeuring voor de agenda van de buitengewone algemene vergadering van WVI op 14 december 2022.


 12. Ruimtelijke Planning - goedkeuring aansluiting Vastgoedinformatieplatform en vernieuwing retributiereglement vastgoedinformatie - goedkeuring verwerkingsovereenkomst
  Goedkeuring voor de aansluiting op het Vastgoedinformatieplatform en voor de vernieuwing van het retributiereglement vastgoedinformatie. Eveneens goedkeuring voor de verwerkingsovereenkomst.


 13. Leefmilieu - klimaatplan - ondertekenen van het Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.0
  Beslissing om het Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.0 te ondertekenen.


 14. Overheidsopdrachten - voetbal Zerkegem - afwatering - riolering - plaatsing van regenwaterputten en infiltratie - vaststellen gunningsprocedure
  Goedkeuring voor het bestek en de raming van de opdracht ‘Scheiding DWA en RWA en plaatsing van regenwaterputten en infiltratie’ voor het voetbal te Zerkegem – geraamde kostprijs: 25.410 euro (incl. BTW) – gunning bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.


 15. Financiën – jaarrekening 2021 – gemeente en OCMW – beslissing goedkeuring
  Kennisname van het besluit van de gouverneur betreffende de definitieve vaststelling van de jaarrekening 2021 van gemeente en OCMW Jabbeke.


 16. Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen - begroting - vaststellen van de werkingsbijdrage voor het dienstjaar 2023
  Vaststellen van het aandeel van de gemeente Jabbeke voor de totale werkingsbijdrage 2023 voor de Hulpverleningszone I West-Vlaanderen op 590.929 euro.


 17. Toegevoegd agendapunt – raadslid Reinhard Madoc - Groot Gemeentelijk Communicatieonderzoek - verbetering - communicatie naar de inwoners toe - Jabbeke
  Niet behandeld


 18. Toegevoegde agendapunten - raadslid Geert Orbie - site van de Civiele Bescherming - noodopvang voor asielzoekers – motie
  De gemeenteraad verleent goedkeuring voor de motie betreffende het in de tijd beperken van de aanwezigheid van een noodopvang voor asielzoekers op de site van de Civiele Bescherming.


 19. Toegevoegde agendapunten - raadslid Geert Orbie - site van de Civiele Bescherming - aankoop – motie
  De gemeenteraad verleent goedkeuring voor de motie betreffende het aanschaffen van de site van de Civiele Bescherming door de gemeente Jabbeke.


 20. Toegevoegde agendapunten - raadslid Geert Orbie - site van de Civiele Bescherming - noodopvang voor asielzoekers – volksgezondheid


 21. Toegevoegde agendapunten - raadslid Geert Orbie - site van de Civiele Bescherming - noodopvang voor asielzoekers – woonomstandigheden


 22. Toegevoegde agendapunten - raadslid Geert Orbie - site van de Civiele Bescherming - noodopvang voor asielzoekers – veiligheid


 23. Toegevoegde agendapunten - raadslid Werner Coudyzer - SPC Varsenare - omgevingsvergunning - beroep - vraag actuele info


 24. Toegevoegde agendapunten - raadslid Werner Coudyzer - zittingen gemeentelijke commissies - deelname 'gewone' gemeenteraadsleden


 25. De besluiten zijn ter inzage van 1 december 2022 tot 20 december 2022 in het gemeentehuis, Dorpsstraat 3 - dienst secretarie, iedere werkdag tijdens de kantooruren.

(laatst gewijzigd:1/12/2022)