31594 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 23-11-2022 tot en met 22-12-2022 - Eernegemweg 150 - het bouwen van een zonevreemde eengezinswoning op een gewijzigde plaats, het aanleggen van een verharding, het rooien van bomen, het slopen van de bestaande bebouwing
Van Damme Mathieu heeft een aanvraag ingediend voor
- stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het bouwen van een zonevreemde eengezinswoning op een gewijzigde plaats, het aanleggen van een verharding, het rooien van bomen, het slopen van de bestaande bebouwing

De aanvraag OMV_2022123934 heeft als adres Eernegemweg 150 te Jabbeke

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen, gemeente Jabbeke.

Hierbij kan u terecht voor meer info.

De aanvraag ligt van 23-11-2022 tot en met 22-12-2022 ter inzage op volgend adres: gemeentehuis Jabbeke, Dorpsstraat 3 te 8490 Jabbeke

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief, e-mail (gemeentehuis@jabbeke.be) of via het omgevingsloket: het omgevingsloket

(laatst gewijzigd:23-11-2022)