31593 - publicatiedatum 18/11/2022 - AGENDA GEMEENTERAAD EN OCMW-RAAD 28 NOVEMBER 2022 - 20U
De voorzitter van de gemeenteraad en de OCMW-raad is overgegaan tot de bijeenroeping van de gemeenteraad en de OCMW-raad om te vergaderen op maandag 28 november 2022 om 20 uur in het gemeentehuis Jabbeke (gemeenteraadszaal).

Na de vergadering van de gemeenteraad is aansluitend de zitting van de OCMW-raad gepland.

Voorafgaand aan de gemeenteraad en de OCMW-raad wordt op donderdag 24 november 2022 om 19 uur de technische commissie georganiseerd in het gemeentehuis Jabbeke (gemeenteraadszaal).

AGENDA GEMEENTERAAD

1 Goedkeuring verslag vorige zitting
2 Politiereglementen - algemeen politiereglement wegverkeer - Stationsstraat - invoering tonnagebeperking
3 Politiereglementen - algemeen politiereglement wegverkeer - invoeren zone 30 in woonwijken
4 Politiereglementen - algemeen politiereglement wegverkeer - Vlamingveld - vrijetijdscentrum Jabbeke - invoeren tonnagebeperking
5 Intergemeentelijke samenwerking - Fluvius West - buitengewone algemene vergadering - 12 december 2022 - agenda
6 Intergemeentelijke samenwerking - IMEWO - buitengewone algemene vergadering - 22 december 2022 - agenda
7 Intergemeentelijke samenwerking - TMVW - buitengewone algemene vergadering - 16 december 2022 - agenda
8 Intergemeentelijke samenwerking - TMVS - buitengewone algemene vergadering - 13 december 2022 - agenda
9 Intergemeentelijke samenwerking - IVBO - buitengewone algemene vergadering - 14 december 2022 - 19 uur - agenda
10 Intergemeentelijke samenwerking - IVBO - buitengewone algemene vergadering - 14 december 2022 - 20 uur - agenda
11 Intergemeentelijke samenwerking - WVI - buitengewone algemene vergadering - 14 december 2022 - agenda
12 Ruimtelijke Planning - goedkeuring aansluiting Vastgoedinformatieplatform en vernieuwing retributiereglement vastgoedinformatie – goedkeuring verwerkingsovereenkomst
13 Leefmilieu - klimaatplan - ondertekenen van het Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.0
14 Overheidsopdrachten - voetbal Zerkegem - afwatering - riolering – plaatsing van regenwaterputten en infiltratie - vaststellen gunningsprocedure
15 Financiën – jaarrekening 2021 – gemeente en OCMW – beslissing goedkeuring
16 Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen - begroting - vaststellen van de werkingsbijdrage voor het dienstjaar 2023
17 Toegevoegd agendapunt – raadslid Reinhard Madoc - Groot Gemeentelijk Communicatieonderzoek - verbetering - communicatie naar de inwoners toe – Jabbeke

AGENDA OCMW-RAAD

1 Goedkeuring verslag vorige zitting
2 Sociale dienst - beheer betaalterminals en ondersteunende activiteiten - overeenkomst
3 Sociale Dienst - samenwerkingspartner EMINO - project ICAN - samenwerkingsovereenkomst werkingsjaar 2023
4 Welzijn - digitalisering - uitbouw e-inclusiebeleid - project digibanken - implementatietraject - samenwerkingsovereenkomst - addendum
5 Financiën – jaarrekening 2021 – gemeente en OCMW – beslissing goedkeuring

Toelichting gemeenteraad
Toelichting OCMW-raad(laatst gewijzigd:18/11/2022)