31422 - Ruimtelijke Planning - publieke inspraak - plan-MER voor het ‘Beleidsplan Ruimte provincie West-Vlaanderen’ gedurende de periode van 5-9-2022 tot en met 4-12-2022
De provincie West-Vlaanderen maakt een Beleidsplan Ruimte op voor haar grondgebied waarin ze haar visie op de ruimte in de provincie geeft. Het beleidsplan zal bestaan uit een strategische visie voor de lange termijn en beleidskaders die op middellange termijn zorgen voor de uitvoering ervan.

Om de mogelijke effecten van dit beleidsplan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, is een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart. Een eerste stap daarin is de terinzagelegging van de volledig verklaarde kennisgeving. In die kennisgeving vindt u onder meer een beschrijving van het beleidsplan en een voorstel van de methode waarmee de milieueffecten van het beleidsplan in het uiteindelijke plan-MER beschreven en bestudeerd zullen worden.

Vanuit uw kennis van de omgeving kunt u de milieueffecten aangeven die volgens u extra onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kunt u voorstellen formuleren voor mogelijke locatie- of inrichtingsalternatieven. U wordt daarom van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de inspraakprocedure.

De kennisgeving inzien
De volledig verklaarde kennisgeving kan van 5/9/2022 t/m 4/12/2022 tegelijkertijd via de volgende kanalen geraadpleegd worden:
• bij het Team Mer in Brussel op onderstaand adres en via haar website www.omgevingvlaanderen.be
• op het provinciehuis van de provincie West-Vlaanderen en via haar website
• op elk gemeente- of stadhuis in de provincie West-Vlaanderen en via hun respectieve websites.Inzage op het gemeentehuis is enkel mogelijk na telefonische afspraak op het nummer 050/810.211.

Reageren op de kennisgeving
U moet uw reactie uiterlijk op 5/12/2022 bezorgen. Dat kan bij voorkeur via mail naar mer@vlaanderen.be of via het digitaal inspraakformulier .U kan uw reactie ook ter plekke afgeven aan het Team Mer in Brussel of ze met de post versturen naar het Team Mer op onderstaand adres.

Voor meer informatie over milieueffectrapportage kunt u surfen naar www.mervlaanderen.be of bellen naar het gratis nummer 1700.

Departement Omgeving
Team Mer
Plan-MER voor Beleidsplan Ruimte van de provincie West-Vlaanderen (PL0283)
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 BRUSSEL
mer@vlaanderen.be


(laatst gewijzigd:5-9-2022)