RUP Permekeschool
Met dit plan wil de gemeente Jabbeke een antwoord bieden aan een omgeving in verandering, waaronder een belangrijke reorganisatie van de permekeschool. Vanuit algemeen belang heeft de gemeente de verantwoordelijkheid de ruimtelijke ordening van het gebied in zijn geheel te sturen naar een kwalitatief nieuwe deel van het centrum.

Huidige fase: startfase


Het college van burgemeester en schepen heeft in zitting van 8 november 2021 de start- en procesnota van het RUP 'Permekeschool’ goedgekeurd. Nu volgt een periode van inspraak. Tijdens de publieke raadpleging, kan iedereen ideeën en opmerkingen geven over de start- en procesnota. De publieke raadpleging loopt van 11 april tot en met 9 juni 2022.

Infomomenten


Kom meer te weten over het RUP via het participatiemoment op 28 april 2022 van 18u tem 20u in het Vrijetijdscentrum, Vlamingveld 40 te Jabbeke.

Hoe een reactie indienen tijdens de publieke raadpleging?


Reacties of opmerkingen kunnen uiterlijk de laatste dag van de ter inzage legging
  • aangetekend toegezonden aan het college van burgemeester en schepenen, Dorpsstraat 3 te 8490 Jabbeke
  • tegen ontvangstbewijs afgegeven op het gemeentehuis Jabbeke
  • per mail aan gemeentehuis@jabbeke.be

Documenten startnota


De documenten zijn hieronder digitaal te raadplegen:
  • De startnota vormt de ‘start’ van de procedure tot opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan. Als bijlage bij de startnota is het document te raadplegen dat omschrijft hoe het milieueffectenrapport opgemaakt zal worden.
  • De procesnota is een informatief en evolutief document dat het volledige verloop van het planproces beschrijft. De nota groeit naarmate het proces vordert en wordt steeds verder aangevuld.

Dit dossier ligt voor iedereen ter inzage te Jabbeke, op het gemeentehuis, Dorpsstraat 3 tijdens de kantooruren.(laatst gewijzigd:11-4-2022)