RUP Avondrust
Met dit plan wil de gemeente Jabbeke een antwoord bieden aan de vraag tot gedeeltelijke actualisatie, reorganisatie en beperkte (ruimtelijke) uitbreiding van zorginstelling Avondrust om zijn zorgsite nog inclusiever te maken. Vanuit algemeen belang heeft de gemeente de verantwoordelijkheid bij de ruimtelijke ordening van het gebied een verdere clustering van de site versterken, versnippering tegen te gaan en het omliggend parkgebied de ruimte te geven die het nodig heeft.

Huidige fase: startfase


Het college van burgemeester en schepen heeft in zitting van 8 november 2021 de start- en procesnota van het RUP 'Avondrust’ goedgekeurd. Nu volgt een periode van inspraak. Tijdens de publieke raadpleging, kan iedereen ideeën en opmerkingen geven over de start- en procesnota. De publieke raadpleging loopt van 11 april tot en met 9 juni 2022.

Infomomenten


Kom meer te weten over het RUP via het participatiemoment op 17 mei 2022 van 16u tem 18u in het Vrijetijdscentrum, Vlamingveld 40 te Jabbeke.

Hoe een reactie indienen tijdens de publieke raadpleging?


Reacties of opmerkingen kunnen uiterlijk de laatste dag van de ter inzage legging
  • aangetekend toegezonden aan het college van burgemeester en schepenen, Dorpsstraat 3 te 8490 Jabbeke
  • tegen ontvangstbewijs afgegeven op het gemeentehuis Jabbeke
  • per mail aan gemeentehuis@jabbeke.be

Documenten startnota


De documenten zijn hieronder digitaal te raadplegen:
  • De startnota vormt de ‘start’ van de procedure tot opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan. Als bijlage bij de startnota is het document te raadplegen dat omschrijft hoe het milieueffectenrapport opgemaakt zal worden.
  • De procesnota is een informatief en evolutief document dat het volledige verloop van het planproces beschrijft. De nota groeit naarmate het proces vordert en wordt steeds verder aangevuld.

Dit dossier ligt voor iedereen ter inzage te Jabbeke, op het gemeentehuis, Dorpsstraat 3 tijdens de kantooruren.
Inzage is enkel mogelijk na telefonische afspraak op het nummer 050/810.211.(laatst gewijzigd:11-4-2022)