30903 - publicatiedatum 08/12/2021 - Gemeenteraad 6 december 2021 - Gemeentefinanciën - gemeentelijke subsidie in de kosten van de verplaatsing van elektriciteits- of openbare verlichtingspalen – uitbreiding subsidiereglement ten behoeve van distributievoorzieningenOvereenkomstig artikel 40, §3, decreet lokaal bestuur, stelt de gemeenteraad de gemeentelijke reglementen vast.

Door de gemeenteraad werd op 12 maart 2007 een gemeentelijke reglement aangenomen houdende een gemeentelijke subsidie in de kosten van de verplaatsen van elektriciteits- of openbare verlichtingspalen. Daarbij wordt door de gemeente 50% van de kosten gesubsidieerd bij verzoeken om verplaatsing van elektriciteits- en verlichtingspalen. De ervaring leert dat dit dan gaat om 1 of 2 subsidieaanvragen op jaarbasis.

Er wordt voorgesteld om deze gemeentelijke subsidie uit te breiden ten behoeve van de verplaatsing van distributievoorzieningen:
• wanneer het gaat om een privaat verzoek met substantiële kosten
• wanneer het gaat om een openbare uitrusting die in bepaald geval hinderend kan zijn voor de aangelanden, een last die door de andere buren niet moet gedragen worden en niet kan weggelaten worden

De motivatie voor het uitbreiden van dit subsidiereglement kan bestaan in die gevallen van nieuwbouw of verbouwing, maar ook bij het renoveren van panden voor een betere isolatie, waarbij dan een heel beperkte geveluitbreiding toegestaan wordt voor de duur van het aanhouden van het pand, dit maatschappelijk heel verantwoord is.

Aldus kan voorgesteld worden om het bestaande reglement uit te breiden met 'elektriciteitsdistributiekastjes en wijk-datadistributiekasten', met volgende uitzonderingen:
• de subsidiëring heeft geen toepassing louter bij de verplaatsing van de distributieaftakkastjes
• er is uitsluiting van de toepassing bij verkavelingen
• voor nieuwbouwwoningen, met inbegrip van meergezinswoningen, wordt voorgesteld om de tussenkomst te beperken tot de helft bij ééngezinswoningen en degressief te bepalen tot het maximum van de breuk van het aantal woongelegenheden plus één.

Budgettair is er slechts een beperkte impact. Vermoedelijk gaat het hooguit om enkele gevallen op jaarbasis. ,

BESLUIT:

Enig artikel:
De beslissing van de gemeenteraad van 12 maart 2007 houdende de gemeentelijke subsidie in de kosten van de verplaatsen van elektriciteits- of openbare verlichtingspalen wordt hernomen en uitgebreid als volgt:

“Artikel 1:
Onder de voorwaarden bepaald in dit reglement en binnen de perken van het beschikbaar begrotingskrediet wordt de gemeentelijke subsidie in de kosten van de verplaatsen van elektriciteits- of openbare verlichtingspalen uitgebreid met 'elektriciteitsdistributiekastjes en wijk-datadistributiekasten'.

Artikel 2:
Elk verzoek tot verplaatsing van een verlichtingspaal of van elektriciteitsdistributiekastjes en wijk-datadistributiekasten dat uitgaat van een inwoner van de gemeente wordt gericht aan het college van burgemeester en schepenen.
De te verplaatsen verlichtingspaal of elektriciteitsdistributiekastjes en wijk-datadistributiekasten moeten zijn ingeplant ter hoogte van een onroerende eigendom van de verzoeker.

Artikel 3:
Het college van burgemeester en schepenen onderzoekt het verzoek in samenspraak met de netbeheerder.
Daarbij moet door het college worden vastgesteld dat de verplaatsing van de verlichtingspaal of van elektriciteitsdistributiekastjes en wijk-datadistributiekasten ontegensprekelijk noodzakelijk is.

Artikel 4:
Indien blijkt dat de verplaatsing van de verlichtingspaal of van elektriciteitsdistributiekastjes en wijk-datadistributiekasten ontegensprekelijk noodzakelijk is, richt het college van burgemeester en schepenen een prijsvraag aan de netbeheerder met het oog op de vaststelling van de kosten van verplaatsing.
De door de netbeheerder ingediende prijsofferte wordt aan de verzoeker meegedeeld, samen met een schriftelijke toezegging van toelage.

Artikel 5:
Na toezending van de prijsofferte van de netbeheerder en van de toezegging van toelage aan de verzoeker gebeurt de verplaatsing van de verlichtingspaal of van elektriciteitsdistributiekastjes en wijk-datadistributiekasten op kosten van de verzoeker.

Artikel 6:
Nadat de verzoeker alle stukken waaruit de effectieve kosten van de verplaatsing blijken aan het college van burgemeester en schepenen heeft bezorgd, wordt overgegaan tot de effectieve uitbetaling van de gemeentelijke toelage.

Artikel 7:
De gemeentelijke toelage bedraagt 50% van de kosten van de verplaatsing, zoals blijkt uit de voorgelegde stukken en facturen.

Artikel 8:
Uitzonderingen op de subsidie:
• de subsidiëring heeft geen toepassing louter bij de verplaatsing van de distributieaftakkastjes voor huisaansluitingen
• er is uitsluiting van de toepassing bij verkavelingen
• voor nieuwbouwwoningen, met inbegrip van meergezinswoningen, wordt de tussenkomst beperkt tot de helft bij ééngezinswoningen en degressief bepaald tot het maximum van de breuk van het aantal woongelegenheden plus één.”

(laatst gewijzigd:8/12/2021)