29828 - 08/07/2020 - GEMEENTERAAD 6 JULI 2020 - Politiereglementen - politiereglement wegverkeer - Stroperspad - aanpassing met tractorsluisDe gemeenteraad,

Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988;

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;

Gelet op het aanvullend verkeersreglement op de politie van het wegverkeer, waarbij het algemeen gemeentelijk politiereglement op het wegverkeer werd aangepast en gecoördineerd, vastgesteld door de gemeenteraad, in zitting van 10 maart 2008;

Gelet op het advies van de gemeenteraadscommissie verkeer in zitting van 28-05-2020;

Overwegende dat de hiernavolgende maatregelen uitsluitend betrekking hebben op gemeentelijke wegen en plaatsen;

Overwegende de gemeente dient in te staan voor een veilig verkeer binnen de gemeente;

BESLUIT:

Artikel 1:
In het Stroperspad wordt er enkel nog beperkt verkeer toegelaten. Enkel plaatselijk verkeer voor voetgangers, fietsers, ruiters en landbouwvoertuigen zullen toegelaten worden. Dit wordt aangeduid door het verkeersbord C3 met het onderbord ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer landbouwvoertuigen en ruiters.”

Artikel 2:
Aan de overgang tussen de visvijvers en het bosgedeelte zal er een tractorsluis aangelegd worden. Wordt aangeduid door het verkeersbord A 51 met onderbord “TRACTORSLUIS”

Artikel 3:
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Verkeersveiligheid.

(laatst gewijzigd:8/07/2020)